ДАЙДЖЕСТ

«Всетаки вона повертається!»

                                 ДАЙДЖЕСТ

Н. О.Бажина, О. Г.Бажин.  «Бачу Землю!»            

                                           ПЕРЕДМОВА.Епіграф

  Динаміка дитячого розуміння  довкілля повторює  процес пізнання світу  всім людством. Спочатку примітивне сприйняття,  потім детальне вивченя процесів і явищ, встановлення законів та правил. Не завжди вдається зробити це  без помилок. Інколи, ров”язання загадок природи стає можливим лише при неординарних рішеннях. Класичний приклад – Олександр Македонський розрубує Гордієв вузол, який не можна ров`язати. Зміна умов  у вирішенні математичної головоломки  “Гра в 15”  Семюеля  Лойда  також приклад, що він був правильний і  стає єдиним!

    У природи залишається ще маса нерозгаданих таємниць. І не дивлячись, що відповіді на них  десь поруч, людство ще блукає манівцями. А от спекуляції на основі помилкового сприйняття, здогадках  і припущеннях  масштабні.

    На прикладі двох фотографій, епізодичної і  більш детальної,  демонструється розуміння “факту”  в просторі і часі.

                           ВСТУП.Епіграф.

    Дослідження і розкриття тем відбувається без складних теоритичних викладів і теорій. Прикладом слугує академік В.А.Обручев, який вчив не мудрувати і не придумувати. Коротка анотація всіх розділів книги.

                                 Розділ I.РІЧКИ.Епіграф.

    На основі правила Гаспара-Гюстава де Кореоліса та закону Карла Ернеста фон Бера,   авторських малюнків та фотографій розкривається питання, при яких умовах виникає високий берег у річок Північної та Південної півкуль Землі.

    Наявність у північній частині нашої планети русел колишніх річок з високим лівим берегом і стає основним  доказом ПОВЕРТАННЯ  Землі.

                                 Розділ II.МАМОНТИ. Епіграф

Чи існували мамонти у вічній мерзлоті чи вони там опинилися потім?  Разом з літературними героями Конан Дойла, музейними артeфактами Мезинської стоянки, яку відкрив В.Є. Куриленко, та ще рядом прикладів ми описуємо і стверджуємо – мамонтів разом з терироріями,на яких вони проживали, у вічну мерзлоту “занесло”  саме явище ПОВЕРТАННЯ.

                                   Розділ III.НАДРА Епіграф.

    Зображується простий експеремент з пластиліновими кульками та мисливським дробом. Фотографії і ренгенівські знімки цього експеременту переконують, що по аналогії з дробинками,  вугілля  з поверхі землі потрапило на глибину декількох сот метрів, саме

завдячуючи  ПОВЕРТАННЮ.

                                   Розділ IV.ВИСНОВКИ. Епіграф

    Головне Твердження: Земля ПОВЕРТАЄТЬСЯ. Для Східної півкулі - з півночі на південь, для Західної - з півдня на північ. ПОВЕРТАННЯ відбувається для обох півкуль відносно екватору.

            Наслідки цього ПОВЕРТАННЯ (на зорі становлення нашої планети):

1).–  утворення більш-менш сталих контурів по межі  море-суша,  гірських масивів та рівнин, з річками,озерами, болотами.

2).– зародження  життя у рослинному та тваринному світі , еволюція простіших організмів у  види  і розвиток біоценозів;

3)  –накопичення  і утворення ВВЕН (вуглецево-водневі енергоносії)

            

               Вплив цього ПОВЕРТАННЯ (сьогодення нашої планети):

4) – це головний фактор глобальної зміни клімату, разом з  антропогенним, і як наслідок біологічно-соціально-політичні зміни в житті населення планети Земля.

              Актуальність цього ПОВЕРТАННЯ (прогноз можливих геозмін)

5) –це  підняття-опускання поверхні Землі (земної кори), яке згідно Головного Твердження для зон «до екватору-після екватору» обох півкуль, буде відповідно чи опусканням, чи підніманням  по формулі:

Rполюсу<Rсередній<Rекватору, де середній радіус нашої планети Rсередній буде більший  чи менший радіусів на полюсах і екваторі. А це основна причина виникнення землетрусів на суші і на дні океанів-морів.

                         Розділ IV. «НАШЕ ВАМ» Епіграф.

         1.Хочете – вірте, а хочете ні! 

Припущення, що Швидкість ПОВЕРТАННЯ Землі становить приблизно 40 метрів за рік .

Величина мала, але реальна. Побачити  людині цей рух поки не вдається. Наслідки цього руху, або ПОВЕРТАННЯ, ми описали у попередніх розділах.

        2. Фізика теплообміну.

У популярній формі пояснюється збереження сонячного тепла на Землі. ПОВЕРТАННЯ і господарська діяльність людини стають голоними причинами глобального потепління.

        3. Пальцем в небо!

 Розкриваються причини землетрусів.

        4. Рух-це життя!

  Теоритична дискусія про розвиток біологічного життя на Землі.

         5. Інквізиція.

                      ЕПІЛОГ.

Фантасмагорія. У студії радіостанції зустрічаються ведучий і гості передачі.

Серед них Галілео Галілей. Обговорюється тема  «кліматичних змін». Кинута учасниками діалогу фраза «остановит вращение передачи», викликала  гнів у Галілея. Конфлікт вдається владнати. Задоволений Галілео Галілей виголошує своє знамените: «E pur si muove!...» що означає в перекладі «Всетаки вона повертається!»

 

                                        РЕЗЮМЕ

    Шановна читачка і шановний читач ! Ми підняли природні питання існування нашої планети. Жартівливий тон подачі цього матеріалу, проста форма пояснення та ілюстрація  його  в прямому і переносному  понятті  на “пальцях”,  на нашу думку, робить книгу легкою і доступною.

     Але перші відгуки не  на нашу коритсь – зрозуміти зміст тяжко. Чи ми самі винні, що запропонували людям сирий рукопис, чи не помістили всіх малюнків та фотографій, чи люди не мали часу і відмахнулись…Сподіваємося, що у книжковому варіанті все стане на свої місця!

     Хоча, можливо,  причина ще й в тому, що ми самі не можемо визначитися з жанром книги,  яка схожа на інструкцію по користуванню глобусом, де замість нього в руках людини опиняється  жива планета Земля. Це інструкція по прогнозуванню: землетрусів і цунамі, глобального потепління, їх впливу на розвиток соціально-політичних питань.  І цю інструкцію, як будь-яку,  потрібно читати повільно і зразу ж виконувати прочитане!

            Час розсудить!

                                                        Автори.

«And yet it moves!»

 

    N.О.Bazhyna, О.G.Bazhyn. «I See The Earth!»

INTRODUCTION. Epigraph

The dynamics of a child's understanding of environment imitates the process of world perception by the whole human race. At first, it a primitive perception, then, it is a detailed analysis of processes and phenomena, identification of laws and rules. It is not always possible to make it with no mistakes. Sometimes, solving of natural mysteries becomes possible only when unconventional decisions are made. The classical example of it is when Alexander the Great cuts the Gordian knot, which is impossible to untie. Change of conditions in solving of mathematical riddle "Game of 15" Samuel Lloyd is also the example that it was correct and became the only one!

The nature has still got numerous unsolved mysteries. Although the answers to them are somewhere near, the human beings are still beating about the bush. However, the speculations around erroneous perception, guesses and assumptions are massive.

The example of two photographs, episodic and more detailed, demonstrates understanding of the fact in space and time.

“Und sie bewegt sich doch!”

 

N.O.Bashyna, O.G.Bashyn. „Land in Sicht!

                       EINLEITUNG. Epigraph

Die Dynamik der Besinnung der Umwelt durch die Kinder wiederholt den Welterkenntnisprozess durch die ganze Menschheit. Zuerst eine primitive Wahrnehmung, dann detailliertes Studium von Prozessen und Erscheinungen, Feststellung von Gesetzen und Regeln. Nicht immer gelingt es,  dies fehlerfrei zu leisten. Manchmal ist die Lösung der Naturgeheimnisse nur beim Querdenken und beim Treffen von ungewöhnlichen Entscheidungen möglich. Ein klassisches Beispiel: Alexander Makedonski zerhaut  den gordischen Knoten, denn dieser nicht aufgemacht oder gelöst werden kann. Die Veränderung der Bedingungen bei der Lösung eines mathematischen Geduldspiels „15-Puzzle“ von Samuel Loyd stellt auch ein Beispiel dar, dass es richtig und einzigartig ist!

Die Natur hat noch viele ungelöste Geheimnisse. Und obwohl die Antwort ganz nahe ist, geht die Menschheit auf Umwegen irre. Die Spekulationen auf Grund von fehlerhaften Wahrnehmungen, Vermutungen und Mutmaßungen sind aber großzügig und umfassend.

Auf dem Beispiel von 2 Fotos – eines episodischen und eines detaillierten – wird die zeitliche und räumliche Wahrnehmung der „Tatsache“ demonstriert.

«Все-таки она вертится!»

Н.А.Бажина, А. Г.Бажин.  «Вижу Землю!»       

                                      

                                             ПРЕДИСЛОВИЕ.. Эпиграф

        Динамика знакомства  ребенка с окружающим,  повторяет путь познания мира всем человечеством. Сначала примитивное восприятие, потом детальное изучение процесов и явлений, понимание законов и правил.  Не всегда это удается  сделать  без ошибок. Иногда, решение загадок природы  требует неординарных решений. Классический при-мер – Александр Македонский разрубает Гордеев узел, развязать который практически невозможно. Изменения условий решения математической головоломки Семюэля Лойда также пример правильного и единственного – по другому быть не может!

          У природы остается еще масса неразгаданных тайн. И не смотря на то, что

ответы на них где то рядом, человечество бродит окольными путями. А вот спекуляции

на основе ошибочного восприятия, догадках и предположениях масштабные.

       На примере двух фотографий, эпизодической и более детальной, иллюстрируется

понимание «факта» в пространстве и времени.

Розроблено професійною веб-студією MasterStudio

Всі права захищено 2012р.